^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.

Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.

Tytuł i odznaka „Zasłużony Dawca Krwi” (nadaje PCK) przysługuje:

 • kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub co najmniej 15 litrów osocza, co odpowiada10 donacjom krwinek płytkowych, pobranych metodą aferezy,
 • mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub co najmniej 20 litrów osocza, co odpowiada 12 donacjom krwinek płytkowych, pobranych metodą aferezy.

 Honorowemu Dawcy, który oddał co najmniej 20 l krwi lub innych, równoważnych składników mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (nadaje ją Minister Zdrowia).

 Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:

 • zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
 • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
 • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj. 8 czekolad),
 • uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń aptek (zasłużonemu honorowemu dawcy krwi art. 10, ustawy o publicznej służby krwi),
 • dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień – ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi,
 • publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13, w/w ustawy).

Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania.

Odznaczenia i przywileje należne dawcom wynikają z następujących aktów prawnych

 • Ustawa z 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1997 r., Nr 106, poz. 681 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21.08.2006 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawaniu odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz. 1324).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 281).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2602).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19.01.2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddawanie uprawnia dawcę do tytułów i odznak honorowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 21, poz. 163).
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm).
Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu