^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

Cel i zadania szkolnego koła PCK

1. Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

2. Zadaniami szkolnego koła PCK są:

 • pomoc potrzebującym uczniom,
 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
 • opieka nad klubami Wiewiórka,
 • kształtowania postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
 • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
 • przygotowuje młodzież do dalszej działalności w PCK.

3. Realizując swoje zadania, szkolne koło PCK opiera się głównie na "Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK", opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

Członkostwo w szkolnym kole PCK

4. Członkiem szkolnego koła PCK może byc:

 • uczeń, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
 • pracownik szkoły (personel pedagogiczny, medyczny i administracyjny).
 • inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.

5. Każda osoba wstępująca do koła zobowiązana jest podpisać deklarację członkowską, na podstawie której otrzymuje legitymację członkowską.

Zarząd szkolnego koła PCK

6. Decyzje dotyczące działalności koła podejmują jego członkowie przy współudziale opiekuna koła.

7. Członkowie szkolnego koła PCK wybierają ze swojego grona zarząd koła, a co cztery lata przedstawiciela na konferencję rejonową Młodzieży PCK.

8. Niezależnie od wyborów w ruchu młodzieżowym członkowie szkolnego koła PCK wybierają przedstawiciela na konferencję rejonową PCK. W przypadku szkolnego koła PCK w szkole podstawowej i gimnazjum reprezentantem SK PCK jest opiekun koła, o ile jest członkiem PCK.

9. Zarząd koła składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodnicz±cego, sekretarza i skarbnika.

10. Do zadań zarządu koła należy:

 • organizowanie i koordynowanie działalności koła,
 • uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach koła,
 • opracowanie rocznego planu pracy koła i przedstawienie do akceptacji członkom koła,
 • składanie sprawozdań z działalności koła: półrocznych jego członkom, rocznych macierzystemu zarządowi rejonowemu PCK i rejonowej radzie młodzieżowej PCK,
 • przyjmowanie nowych członków koła,
 • prowadzenie dokumentacji i zarządzanie finansami koła,
 • reprezentowanie koła na terenie szkoły i poza nią oraz wobec władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszanie wniosków do dyrektora szkoły w sprawie mianowania lub zmiany opiekuna koła.

Opiekun szkolnego koła PCK

11. Opiekunem szkolnego koła PCK może zostać pracownik danej szkoły lub pełnoletni dzialacz Młodzieży PCK.

12. Opiekuna szkolnego koła PCK mianuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu koła.

13. Zadania opiekuna szkolnego koła PCK to:

 • inspirowanie dzialalności koła na terenie szkoły i poza nią,
 • współudział w realizacji zadań koła,
 • czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji koła i przedkładanie sprawozdań z działalności koła do macierzystego zarządu rejonowego PCK i rejonowej rady młodzieżowej PCK,
 • współpraca z macierzystym zarz±dem rejonowym PCK i rejonową radą młodzieżową PCK,
 • udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż i dotycz±cych działalności młodzieżowej

14. Każdy opiekun otrzymuje legitymację "Opiekun Szkolnego Koła PCK".

15. Opiekun może otrzymać odznakę "Zasłużony opiekun Koła PCK", honorową odznakę PCK odpowiedniego stopnia lub inne wyróżnienia przyznawane w Stowarzyszeniu. Opiekun SK PCK może też uzyskać wyróżnienie lub nagrodę od władz państwowych na wniosek Zarządu Głównego PCK.

Sprawy organizacyjne

16. Szkolne koła PCK mogą być organizowane w szkołach podstawowyh, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

17. Do założenia szkolnego koła PCK wymagana jest liczba co najmniej 10 kondydatów.

18. Szkolne koło PCK może być powołane przez zarząd rejonowy PCK na wniosek grona kandydatów lub z własnej inicjatywy zarządu rejonowego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

19. O powołaniu nowego szkolnego kola PCK należy powiadomić rejonową radę młodzieżową PCK.

20. W celu realizacji swoich zadań szkolne koło PCK w zależności od swoich potrzeb i możliwości może tworzyć zespoły problemowe.

21. Dokumentację szkolnego koła PCK stanowi dziennik pracy koła wraz z:

 • imiennym wykazem członków oraz ich deklaracjami członkowskimi,
 • ewidencją składek członkowskich (wpłacanych do kasy zarządu rejonowego PCK przez skarbnika lub opiekuna koła),
 • rocznym planem pracy koła, d. dokumentacją działalności koła,
 • dokumentacją finansową koła.

22. Dokumentacja szkolnego koła PCK przechowywana jest w siedzibie działalności jednostki lub w macierzystym zarządzie rejonowym PCK.

23. Decyzję o rozwiązaniu szkolnego koła PCK może podjąć zarząd rejonowy PCK z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora szkoły, członków koła lub rejonowej rady młodzieżowej PCK.

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu